Kamis, 06 Mei 2010

SELAMAT MENGERJAKAN

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan jawaban pada LJK!

1. Watashi wa asa kantin de sensei ni aimashita. Watashi wa sensei ni [....] to iimashita.

a. Sayōnara
b. Konbanwa
c. Konnichiwa
d. Oyasuminasai
e. ohayōgozaimasu
2. Dodi :  Watashi wa Dodi desu. SMA KESATRIAN 2 no 12 nensei desu.
...................
Adit :  Watashi wa Adit desu. SMAN 1 no sensei desu.
Dōzo yoroshiku.

a. O kuni wa.
b. O namae wa.
c. O shigoto wa.
d. Dare desuka.
e. Dōzo yoroshiku.

3. Minasan, ........... wa Ria san desu. SMA KESATRIAN 2 no seito desu. 11 nensei desu.

a. Kuni
b. Kore
c. Namae
d. Kochira
e. Hajimemashite

4. Ari : Nyoman san wa, doko ni……………..
Nyoman : Denpasar ni sundeimasu.
Ari : Soudesuka…………. ga, denwabangouwa nanban desuka.
Nyoman : 0361-222-111 desu.

a. Desuka, watashi
b. Imasuka, sumimasen
c. Arimasuka, sumimasen
d. Sundeimasuka, watashi
e. Sundeimasuka, sumimasen

Bacalah percakapan di bawah ini, kemudian jawablah soal no 4, 5 dan 6
Kenji : Koko wa Shokuinshitsu desuka.
Rina : iie, koko wa jimushitsu desu.Shokuinshitsu wa kouchoushitsu no tonari ni arimasu. Asoko desu.
Kenji : Sou desuka. Kantin wa…
Rina : Kantin wa ano kyoushitsu no ushiro ni arimasu.
Kenji : Toshoshitsu wa…
Rina : Hokenshitsu no tonari ni arimasu.
Kenji : ja, Toshoshitsu e ikimashou.
5. Hokenshitsu wa…………….. desu.

a. Jimushitsu no tonari
b. Kyoushitsu no ushiro
c. Kyoushitsu no tonari
d. Toshoshitsu no tonari
e. Kouchoushitsu no tonari

6. Rina san wa ima, doko ni imasuka.

a. Shokuinshitsu ni imasu.
b. Kantin no naka ni imasu.
c. Jimushitsu no naka ni imasu.
d. Kyoushitsu no naka ni imasu.
e. Toshoshitsu no naka ni imasu.

7. Kenji san wa doko e ikimasuka.

a. Shokuinshitsu e ikimasu.
b. Hokenshitsu e ikimasu.
c. Toshoshitsu e ikimasu.
d. Jimushitsu e ikimasu.
e. Kantin e ikimasu.

Bacalah percakapan di bawah ini sambil melihat gambar, kemudian jawablah soal no 7 dan 8!
Nia : Kyoushitsu ni Karendaa ga arimasuka
Budi : …………..( 7 )
Nia : Tsukue no soba ni nani ga arimasuka.
Budi : Isu ga arimasu.
Nia : Gomi bako wa doko ni arimasuka.
Budi :……..( 8 ).


8. ………………

a. Iie, arimasu.
b. Iie, arimasen desu.
c. Iie, arimasen.
d. Hai, arimasu.
e. Hai, soudesu

9. ………………

a. Tsukue no tonari desu.
b. Isu no mae ni arimasu
c. Mado no ue ni arimasu.
d. Mado no naka ni arimasu.
e. Mado no shita ni arimasu.

Bacalah wacana di bawah ini, kemudian jawablah soal no 9, 10, dan 11 !


Watashi no kazoku
Watashi ha gonin kazoku desu.
Chichi to haha to ani to imouto to watashi desu. Chichi ha gojuusai de, kyoushi desu. koukou de hataraiteimasu. Yasashi desu. Haha ha yonjuugosai desu. Kaishain de, nihonnokaisha de hataraiteimasu. Kirei desu. Ani ha nijuunisai desu. Hansamu desu. Imouto ha juuyonsai de, chuugakkou de benkyoushiteimasu. Majime desu. Totemo kawai desu.10. O tousan no shigoto wa nan desuka.

a. Gakusei desu.
b. Sensei desu.
c. Kaishain desu.
d. Yashashi desu.
e. Hansamu desu.

11. O kaasan wa donna hito desuka.

a. Hansamu desu.
b. Yasashi desu.
c. Majime desu.
d. Kawai desu.
e. Kirei desu.

12. Imouto san wa doko ni benkyoushite imasuka.

a. Kaisha
b. Koukou
c. Dai gaku
d. Chuugakkou
e. Nihon no kaisha

13. Ari : Uchi ni terebi ga ……. Arimasuka.
Budi : 2 Dai arimasu.

a. Dare ni
b. Nani ga
c. Doko ni
d. Nan dai
e. Nani dai
Bacalah wacana di bawah ini, kemudian jawablah soal no 13 dan 14 !

Watashi no uchi
Watashi no uchi wa ookii desu. Niwa mo hiroi desu. Ima ni terebi to teburu to sofa ga arimasu. Sofa no tonari ni terebi ga arimasu. Daidokoro ni reizouko to teburu ga arimasu. Reizouko wa atarashii desu. Watashi no heya wa hiroi desu. ….
14. Uchi wa dou desuka.

a. Hiroi desu.
b. Ookii desu.
c. Ookii to hiroi desu.
d. Daidokoro ga arimasu.
e. Ookii desu. demo hiroi desu.

15. Terebi wa doko ni arimasuka.

a. Teburu no tonari ni arimasu.
b. Sofa no mae ni arimasu.
c. Daidokoro ni arimasu.
d. Heya ni arimasu.
e. Ima ni arimasu.

16. 1. Mai nichi go ji ni Okimasu.
2. Oinori o shimasu
3. Gakkou e ikimasu
4. Asa gohan o tabemasu
5. Mizu o abimasu.
Susunan kalimat yang padu adalah ….

a. 1-3-5-2-4
b. 1-2-5-4-3
c. 1-4-5-2-3
d. 2-5-1-4-3
e. 5-3-4-2-1

Bacalah perckapan di bawah ini, kemudian jawablah soal no 16, 17dan 18!
Mari : Mai nichi nanji ni okimasuka.
Doni : Go ji ni okimasu.
Mari : Soshite, nani o shimasuka.
Doni : Shawa o abite, gakkou e ikimasu.
Mari : Tabemasen desuka.
Doni : Hai, jikan ga arimasen kara.
Mari : Sou desuka. Taihen desune.
17. Mai asa, Doni san wa nanji ni okimasuka.

a. Ichi ji
b. Ni ji
c. San ji
d. Yon ji
e. Go ji


18. Asa ni, Doni san wa shawa o abimasu. Sorekara …….

a. Tabemasu
b. Soujishimasu
c. Oinorioshimasu
d. Benkyoushimasu.
e. Gakkou e ikimasu

19. Doni san wa asa gohan o tabemasuka.

a. Iie, tabemasu.
b. Iie, tabemasen.
c. Hai, tabemasu.
d. Hai, tabete, gakkou e ikimasu.
e. Iie, tabete, gakkou e ikimasen.

Bacalah wacana di bawah ini, kemudian jawablah soal no 19, 20, dan 21 !


Watashi wa Doni desu. Koukou san-nensei desu. Watashi wa mainichi baiku de…. ( 19 ) e ikimasu. Gakkou wa gozen roku ji han kara gogo ichi ji made desu. Gakkou de nihon go ya ei go ya rekishii nado o……….( 20 ) . Nihon go wa getsu youbi to sui youbi desu. Nihon go no jugyou wa muzukashii desu,…… ( 21 ) omoshiroidesu.

20. .……….

a. Koukou
b. Gakkou
c. Daigaku
d. Hatarakimasu
e. Benkyoushimasu

21. ……….

a. Benkyoushimasu.
b. Hatarakimasu.
c. Arimasu.
d. Ikimasu.
e. Shimasu.

22. ……….

a. To
b. Ga
c. Wa
d. Demo
e. Sorekara

Bacalah wacana di bawah ini, kemudian jawablah soal no 22, 23, 24, dan 25 !

Rina san e
Ogenki desuka. Watashi wa mainichi roku ji goro okimasu. Gakkou wa getsu youbi kara kin youbi made desu. Do youbi ni yoku tomodachi to eiga o mimasu. Tokidoki puuru de oyogimasu. Nichi youbi no asa itsumo sanposhimasu. Yoru uchi de terebi o mimasu. Rina san wa himana toki nani o shimasuka. Oshiete kudasai.
…………………( 25 ).
1 gatsu 20 nichi
YUKIKO


23. Yukiko san wa nanyoubi kara nanyoubi made gakkou e ikimasuka.

a. Do youbi
b. Nichi youbi
c. Getsu youbi to Kin youbi
d. Do youbi kara nichi youbi made desu.
e. Getsu youbi kara kin youbi made desu.
24. Yukiko san wa dare to eiga o mimasuka.

a. Rina san
b. Kazoku
c. Oniisan
d. Kyoudai
e. Tomodachi

25. Yukiko san wa nichi youbi no asa nani o shimasuka.

a. Oyogimasu
b. Sanposhimasu
c. Eiga o mimasu
d. Terebi o mimasu
e. Gakkou e ikimasu

26. …………

a. Sayounara
b. Douzo yoroshiku
c. Arigatougozaimasu
d. Mata tegami o kakimasu
e. Tegami no henji o matte imasu

27. Yamada : Kore wa dare no enpitsu desuka.
Rosi : …. wa Tono san … enpitsu desu.

a. Kore , wa
b. Kore , no
c. Sore, wa
d. Sore , no
e. Are ,no

28. Hari : Kyoushitsu ni nani ga arimasuka.
Yani : Tokei ga arimasu.
Hari : Karendā.... arimasuka.
Yani : Hai, arimasu.

a. Ga
b. Wa
c. Wo
d. Mo
e. NoLihatlah denah tempat duduk di bawah ini, kemudian jawablah soal no 28, 29, 30,31 dan 32 !

こくばん

29. Ira san no ……. ni Eni san ga imasu.

a. Ue
b. Mae
c. Soba
d. Ushiro
e. Tonari

30. Dedi san no…… ni Eri san ga imasu.

a. Ue
b. Mae
c. Soba
d. Ushiro
e. Tonari

31. Ati san wa Yuri san no….. ni imasu.

a. Ue
b. Mae
c. Soba
d. Ushiro
e. Tonari

32. Yuri : Een san wa doko ni imasuka.
Eni : Dedi san no…… ni imasu.

a. Ue
b. Mae
c. Soba
d. Ushiro
e. Tonari


33. Ira : Nita san no ushiro ni dare gaimasuka.
Ati : ……… san ga imasu.

a. Ika
b. Eri
c. Nia
d. Een
e. Dedi

Lihatlah kalender di bawah ini untuk menjawab soal no 33,34 dan 35!

Kyou wa juu gatsu, juugo nichi, do youbi desu.
34. Raishuu no getsu youbi nan nichi desuka.

a. Mikka
b. Nanoka
c. Juu ichi nichi
d. Juu shichi nichi
e. Ni juu yokka

35. Raishuu no ka youbi wa nan nichi desuka.

a. Juu ichi nichi
b. Juu roku nichi
c. Juu hachi nichi
d. Ni juu ichi nichi
e. Ni juu roku nichi

36. Ni juu ichi nichi wa nan youbi desuka.

a. Getsu youbi
b. Ka youbi
c. Sui youbi
d. Moku youbi
e. Kin youbi

37. ADI san wa himana toki nani o shimasuka.a. Eiga o mimasu
b. Terebi o mimasu
c. Rajio o kikimasu
d. Tegami o kakimasu
e. Shinbun o yomimasu
Bacalah wacana di bawah ini untuk menjawab nomor
Watashiwa RINA desu. Mainichi 5ji ni okimasu. Sorekara, kao o araimasu. 5jihan ni oinori o shimasu. 6ji goro shawa o abimasu. Sorekara, asa gohan o tabemasu. Kōcha o nomimasu. 7jini gakkou e ikimasu. Uchikara gakkō made baiku de 20pun guraidesu. Gogo 1ji ni uchi e kaerimasu.

38. Rina san wa nanji ni okimasuka.

a. Yo ji
b. Go ji
c. Roku ji
d. Shichi ji
e. Hachi ji

39. Rina san wa nande gakkō e ikimasuka.

a. 7 ji ni
b. Baiku
c. 20 pun
d. Gohan o tabemasu
e. Kōcha o nomimasu

40. Uchi kara gakkō made dono guraidesuka.

a. Ni juppun
b. Ichi ji
c. Go ji
d. Go ji han
e. Roku ji


Lihatlah gambar denah Departemen Store berikut untuk menjawab nomor 15-18
Lantai Barang Harga
5 Televisi
Radio Rp.1.150.000
Rp.225.000
4 Buku
Balpoint
Pensil Rp. 7.800
Rp. 4.500
Rp. 1.000

3 Tas
Topi
Sepatu Rp. 195.000
Rp. 55.000
Rp. 125.000
2 CD
Jam
Kacamata Rp. 5.000
Rp. 25.000
Rp. 250.000
1 Baju
Kaos Rp. 125.000
Rp. 85.000
B1 Kue
Roti
Jus Rp. 65.000
Rp.25.000 Rp. 10.000
41. Kutsu wa nangai ni arimasuka.

a. Ikkai
b. Nikai
c. Sangai
d. Yokai
e. gokai


42. 2gai ni nani ga arimasuka

a. Megane
b. Shatsu
c. Kaban
d. Kutsu
e. Bōshi

43. Shatsu wa ikura desuka.

a. Yon sen goh yaku rupia
b. Ichi man
c. Ni man go sen
d. Jūni man go sen
e. NiJūni man go sen

44. TONO san wa mainichi nani o shimasukaa. Abite, tabemasu.
b. Abitte, tabemasu.
c. Abitte, tabemashita.
d. Abimasu. Sorekara tabemashita.
e. Asobimasu. Sorekara tabemasshita.


Lengkapilah percakapan di bawah ini
Pembeli : sumimasen, nasi goren wa arimasuka.
Pelayan : hai, arimasu.
Pembeli : ja, nasi goren o mittsu…..(22)
Pelayan : hai 、…..(23)
45. ....

a. Kudasai
b. Arimasu.
c. Arimasuka.
d. Ikuradesuka.
e. Arigatougozaimasu.

46. ....

a. Sayōnara.
b. Sumimasen.
c. Nasi goren desu.
d. Arigatougozaimasu.
e. Kashikomarimashita.

ARI :Sumimasen, yūbinkyōku wa doko ni arimasuka.
SAKURA :yūbinkyōku wa....(12) ni arimasu.
ARI :sōdesuka, depāto wa
SAKURA :....(13) ni arimasu
ARI :arigatōgozaimasu.


47. ....

a. Gikō no ue
b. Gikō no mae
c. Depāto no mae
d. Gikō no tonari
e. Depāto no tonari

48. ....

a. Gikō no ue
b. Gikō no mae
c. Gikō no tonari
d. Yūbinkyōku no mae
e. Yūbinkyōku no tonari


49. Nobita : Sumaran wa suzushī desuka.
Arif : iie, .... desu.

a. Atsui
b. Samui
c. Shizuka
d. Nigiyaka
e. Yumei


50. Boaz san wa donna supōtsu ga suki desuka.

a. Saka desu.
b. Sakka desu.
c. Barebōru desu.
d. Sakka ga sukidesu.
e. Barebōru ga suki desu.


51. ともだち……がっこう……いきます。


a. は、に
b. は、で
c. は、へ
d. と、へ
e. に、へ52. まいにち 6じ……おきます。


a. は
b. で
c. に
d. と
e. へ


53. アリさんは デパート…… ぼうし…… かいました。


a. は、に
b. で, を
c. は、へ
d. に、を
e. と、へ


54. にちようびに わたしは よくプールで……


a. およぎます。
b. あそびます。
c. いきます。
d. あいます。
e. します。


55. ひまなとき いつも  へやを…..


a. およぎます。
b. そうじします。
c. あそびます。
d. あいます。
e. します。


56. けさ、ともだちと……


a. およぎます。
b. あいます。
c. みます。
d. しました。
e. あそびます。57. かばん は つくえ の した に あります。Huruf Kanji dari kata yang bergaris bawah adalah…

a. 上
b. 中
c. 下
d. 五
e. 小

58. ふでばこ は かばん の なか に あります。Huruf Kanji dari kata yang bergaris bawah adalah…

a. 大
b. 中
c. 三
d. 五
e. 小


59. がっこう は げつようび から どようび まで です。Huruf Kanji dari kata yang bergaris bawah adalah…

a. 月、土
b. 月、火
c. 水、上
d. 金、月
e. 日、土


60. あの ちいさい カメラは たかいです。Kanji dari kata yang bergaris bawah adalah :


a. 大きい、何
b. 大きい、高い
c. 小さい、高い
d. 小さい、何
e. 小さい、見61. きょうしつに おとこは 20人で、おんなは 22人です。Kanji dari kata yang bergaris bawah adalah :


a. 女、時
b. 女、男
c. 高、年
d. 高、生
e. 中、生


62. 先生は 金よう日に 学校へ 来ません。Kata yang bergaris bawah bila ditulis dalam huruf Hiragana adalah :


a. がくせい、がっこう
b. ねんせい、がっこう
c. せんせい、がっこう
d. せんせい、こうこう
e. せんせい、がくこう


63. クラス で 四十人 がくせい が います。Kata yang bergaris bawah bila ditulis dalam huruf Hiragana adalah…..

a. よんにん
b. ごにん
c. よんじゅう
d. よんじゅうにん
e. ごじゅうにん


64. 日ようび に 母 と スーパー へ いきます。Kata yang bergaris bawah bila ditulis dalam huruf Hiragana adalah…..

a. にちようび、はは
b. にちようび、なか
c. げつようび、ちち
d. げつようび、なか
e. どようび、はは


65. わたしの右に ワヤンさんが います。左に スシさんが います。Kata yang bergaris bawah bila ditulis dalam huruf Hiragana adalah :


a. ご、さん
b. よん、さん
c. みぎ、たべ
d. たべ、ひだり
e. みぎ、ひだり


66. がっこう は 大きい です。 でも ふるい です。Kata yang bergaris bawah bila ditulis dalam huruf Hiragana adalah…..

a. ちいさい
b. おおきい
c. がっきい
d. がくせい
e. せかい


II. Kerjakan soal no 46-50 dengan benar dan tulislah jawaban pada lembar jawab essay!
67. Buatlah kalimat perkenalan dengan menyebutkan salam pembuka, nama, asal sekolah, status/ tingkat kelas dan salam penutup.
68. Lengkapilah karangan sederhana berikut sesuai dengan pola kalimat berikut.
Watashino gakkou
Watashi no gakkou wa……….desu. Watashi no gakkou wa……..ni arimasu.……..Ni ………ya …….. ya …….. nado ga arimasu. ……… wa ………no mae/ushiro ni arimasu.
69. Sebutkan lima barang yang biasanya ada di kelas dalam bahasa jepang dan tuliskan dalam huruf kana beserta artinya!
70. Lengkapilah wacana di bawah ini !
Dendi san wa nichi youbi ni itsumo heya o………… ( 1 )
Toki doki tomodachi ni………. ( 2 ). Amari shinbun o…………. ( 3 )
Yoku puuru de…………… ( 4 )
Yoru terebi o……………..( 5 )
71. Rubahlah huruf Kana di bawah ini ke dalam huruf latin !
わたし は リナです。まいにち 5じに おきます。それから おいのり をします。6じごろ シャワー を あびます。それから あさごはん を たべます。こちゃ を のみます。7じに がっこう へ いきます。うちから  がっこうまで バイクで 20ぷんぐらいです。ごご 1じに うち へ かえります。

 

1 komentar: